Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Naturressurser"
Om tiltaket

Det er en aktiv landbrukssektor i Trøndelag, og spesielt på matsiden har det vært satset mye de siste årene. Strategier utviklet i tilknytning til Tenkeloft Trøndersk landbruk var et viktig utgangspunkt. Det er siden kommet opp mange ideer, initiativ og samarbeidsprosjekt, og mye er realisert. Det er nå behov for å utvikle en overordnet strategi som kan sette dette i en helhetlig sammenheng.

Les mer
Status:
Status pr. 15.6.2009
Med bakgrunn i interpellasjon fra Ingvild Kjerkol (Ap) i fylkestinget i Nord-Trøndelag 22.04.08 og vedtak i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune 18.11.08, er arbeidet med Regional melding/helhetlig strategi for trøndersk landbruk startet opp.
Interpellasjonen og behandlingen etterpå forutsatte et trøndersk samarbeid om oppgaven. Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune og fylkesmannens landbruksavdeling i begge fylkene har sluttet seg til dette. I tillegg er bondelag og bonde- og småbrukerlag på fylkesnivå invitert til å delta i arbeidsgruppe sammen med representanter for de offentlige aktører for løpende drøfting og innspill til prosessen.
Landbruksavdelingene hos fylkesmennene er det faglige sekretariat og fylkeskommunene står for politisk framlegg og oppfølging.
Arbeidet har som ambisjon å stimulere til debatt om tiltak og virkemidler i næringen. I tillegg vil en søke å synliggjøre muligheter, utfordringer og næringens betydning for blant annet sysselsettingsspørsmål og arealbruk i regionen generelt.
Med den posisjon trøndersk landbruk har i nasjonal målestokk, er det også naturlig at meldingen vil søke å gi innspill og påvirkning til nasjonal politikk generelt og landbrukspolitikk spesielt.
Meldingen om kystskogbruket og arbeidet i prosjektet Skognæringa i Trøndelag antas i hovedsak å ivareta det strategiske arbeidet i forhold til skogbruket i regionen. Dette begrunner at arbeidet i saken i første rekke angår jordbruket og produksjoner i og i tilknytning til jordbruket.

Rapport om det foreløpige arbeidet ble lagt fram som sak 09/57 i fylkestinget i Nord-Trøndelag sin samling den 11. juni. Fylkestinget ble i tillegg invitert til å gi innspill til det videre arbeid og prioriteringer i meldingen.
Tilsvarende sak er planlagt fremmet for fylkestinget i Sør-Trøndelag i juni 2009. Det tas sikte på å legge fram meldingen for begge fylkestingene til behandling i desember 2009 etter en forutgående høringsrunde og eventuell innarbeiding av aktuelle høringsuttalelser.


Kommentar:
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktpersoner:
Knut Einar Steinsli

Tlf.: 74111265
Odd Arne Bratland

Tlf.: 83 86 64 47
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no