Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Energi"
Om tiltaket

Formålet med tiltaket er å sikre regionen en stabil og sikker kraftforsyning, og å sørge for å utjevne strømprisen i forhold til resten av Sør-Norge. Statnett skal bruke over 18 mrd på kraftlinjer de neste 10 år. Det er derfor viktig for å øve påtrykk på Statnett slik at tiltak for utbedring og utbygging av linjene i Midt-Norge blir prioritert.

I denne omgang er det viktig å arbeide for fortgang i behandlingen av sentrale overførings-linjer inn til Midt-Norge. Linjen fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal (Ørskog - Fardal) ligger hos NVE til sluttbehandling. Linjen (Namsos -) Roan - Trollheim vil bli konsesjonssøkt våren 2009, og i begge tilfeller vil det være viktig at fylkene allerede i forkant har kontakt med departementet.

Den politiske påvirkningen må skje i nært samarbeid med berørte kommuner, nettselskap og Møre og Romsdal fylke. Ordførerene på Fosen har via Fosen Regionråd sendt brev til olje- og energiministeren med en felles uttalelse der de ber om at det blir etablert en ny overføringslinje over Fosen.


Les mer
Status:
Status pr. 22.12.2009
I forbindelse med utarbeidelse av nytt statsbudsjett, ble det spilt inn flere konkrete forslag fra Trøndelagsrådet. Blant annet ble det foreslått en endring av lovverket for nettilknytning av planlagt kraftproduksjon. Prinsippet om at produsenten skal betale for oppgradering av nettet gjør at mange gode prosjekter blir lagt på is. Dette gjelder både småkraftprosjekter og større vindkraftprosjekt.

Følgende konkret innspill ble oversendt Regjeringen: Lovverket må endres, slik at anleggsbidraget som kreves inn for å knytte ny kraftproduksjon til distribusjons, regional- og sentralnettet, blir vesentlig redusert i forhold til dagens nivå.
Kommentar:
Status pr. 10.6.2009
Trøndelagsrådet hadde i februar 2009 en sak til behandling angående Statnetts nettinvesteringer i Midt-Norge. Bakgrunnen for saken var medieoppslag hvor det kom fram at Statnett revurderte planlagte nettutbedringer i landsdelen. I et brev som ble oversendt både Statnett, OED, Energi- og miljøkomiteen, samt trønderske stortingsrepresentanter, foreslo Trøndelagsrådet følgende tiltak for å avhjelpe den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge:

- Statnett må ta mer ansvar for nettutbygging knyttet til vindkraft. Kostnadene dekkes av sentralnettstariffen slik at hele nasjonen bidrar.
- Det kan være et alternativ at Enova støtter de gode vindkraftprosjektene, der støttebeløpet også dekker nødvendig andel av nettkostnaden.
- Det forutsettes en god koordinering mellom alle vindkraftutbyggerne og nettselskapene (inkl. Statnett)

Samtidig er det arbeidet for at Enova skal få ytterligere politiske signaler fra nasjonalt hold, når det gjelder bruk av penger fra Energifondet. Dette gjelder først og fremst støtte til vindkraft og muligheten for utbygging av Ytre Vikna.

Det arbeides videre med energisituasjonen innenfor flere ulike konstellasjoner, blant annet gjennom Kraftutvalget for Midt-Norge. Videre er det foreslått å reetablere Felles Oljepolitisk utvalg (FOPUT). Det er også konkrete planer om å etablere et forum kalt Norskehavalliansen, bestående av Møre & Romsdal, Nordland og Trøndelagsfylkene. Foreningen "Byer i Midt-Norge" er sentrale i denne prosessen.

Kommentar:
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktpersoner:
Even Ystgård

Tlf.: 74 11 12 74
Dorte Solvang

Tlf.: 73866440
Gunnel Fottland

Tlf.: 72 54 60 52
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no