Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Attraktivitet"
Om tiltaket

Målet for påvirkning er først og fremst Helsedepartementet. Magnussen-utvalgets konklusjoner må holdes varme, og det må sikres at de lovte midlene virkelig kommer i 2009. Høstens utredninger og debatt rundt voksenpsykiatrien viser at det ennå mangler mye på dette området, og situasjonen innen barne- og ungdomspsykiatrien er trolig enda mer krevende.
Det tas umiddelbart over nyttår kontakt med Helse Midt-Norge for å bli enig om en plan for påvirkningsarbeidet overfor departementet. Møter med stortingsrepresentantene vil trolig være en del av arbeidet.


Les mer
Status:
Status pr. 12.6.2009
Det ble ikke foretatt endringer i revidert nasjonalbudsjett 2009 i forhold til det som ble framlagt i Statsbudsjettet, ref. Rapport av 17. april 2009 (under).
Kommentar:
Status pr. 17.4.2009
Trøndelagsrådet hadde i møtet den 20 juni 2008 en gjennomgang av Magnussens utvalget sin modell for fordeling av basisbevilgningene.
Magnussen-utvalget ble oppnevnt blant annet på grunn av et samlet press fra alle fylkesordførerne i fylkene som hører til Helse Vest og Helse Midt-Norge. Utvalget ble oppnevnt i statsråd i desember 2006, og har vært ledet av professor Jon Magnussen.
Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget var at de regionale helseforetak har blitt tilført nye store oppgaver og at vektleggingen mellom tidligere inntektsfordeling og kostnadsnøkler ville bli vurdert på nytt. Magnussen-utvalget dokumenterer en dramatisk skjevfordeling mellom helseforetakene.
Magnussen-utvalget konkluderte med: Helse Sør-Øst får 781 millioner kroner for mye i forhold til de tre øvrige helseregionene, som får tilsvarende for lite. Hvis pengene fordeles likt, etter utvalgets beregninger, skal Helse Midt-Norge ha 324 millioner av disse kronene, mens Helse Vest og Helse Nord skal ha henholdsvis 246 millioner kroner og 211 millioner kroner. Konklusjonen i utvalget var enstemmig.
Alle fylkesordførerne fra Rogaland i sør til Finnmark i nord ble enige om å samarbeide for å rette opp skjevfordelingen. Det ble etter initiativ fra poltisk ledelse i Sør-Trøndelag gjennomført et seminar med Stortingsrepresentantene fra de samme fylkene, der Jon Magnussen presenterte innholdet i utvalgets rapport.
I Statsbudsjettet ble det tatt høyde for skjevfordelingene ved at Helse Midt får 243 millioner i 2009 og et tilsvarende beløp i 2010. Det blir framover viktig å sikre at Helse Midt får rettet opp skjevfordelingen og ta trykket på konklusjonene til Magnussenutvalget følges opp av Stortinget.
Viktige arenaer/tidspunkter for påvirkningsarbeidet framover.
Revidert Statsbudsjett 2009
Statsbudsjettet 2010
Kommentar:
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktpersoner:
Terje Thuseth

Tlf.: +47 73 86 64 54
Arild Egge

Tlf.: 74111277
Helge Garåsen
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no