Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"FoU"
Om tiltaket

For Trondheim og Trøndelag er det viktig å nå fram i konkurransen nasjonalt og internasjonalt om de dyktigste talentene som studenter, forskere og høyt kvalifisert arbeidskraft i kunnskapsnæringene. Dette vil kreve at regionen tilpasser sitt servicetilbud til denne gruppens behov og videreutvikler/bygger opp et apparat som kan rekruttere og betjene høyt kvalifisert arbeidskraft fra hele verden. Deltakere: Fylkeskommunene, Trondheim kommune, NTNU, HiST, HiNT, Access Mid-Norway.

Les mer
Status:
Status pr. 15.6.2009
Det har pågått et regionalt initiativ der flere samarbeidspartnere har sett på mulighetene for å få etablert et servicekontor i regionen. Flere partnere har deltatt i dette: Skatt Midt-Norge, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Arbeidstilsynet, NTNU, UDI, Politiet, NHO og IMDi.

Etablering av et servicekontor ble som de nevnte aktørene ventet, tatt opp i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett 2009. Her tas det høyde for en etablering av servicekontor i Stavanger og i Kirkenes. Regjeringen ønsker at med utgangspunkt i de gode erfaringene om et felles servicekontor i Oslo at tilsvarende etableres i den nevnte byene i løpet av 2. halvår 2009.

I nasjonalbudsjettet forstås et felles servicesenter som et senter for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere, enten disse er norske eller utenlandske, og skal være en samlokalisering av medarbeidere fra Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet, politiet og Arbeidstilsynet. Senteret skal dels være et sted for informasjon og veiledning, dels et sted hvor det blir utført enklere saksbehandling av de respektive etatene. Alle EØS/EFTA-borgere skal kunne betjenes av servicesenteret. Det samme gjelder tredjelandsborgere som får eller søker opphold som arbeidstakere.

Spørsmålet om etablering av servicekontor for utenlandske arbeidstakere ble behandlet av Stortingets finanskomite fredag 12. Juni, se Innst. S. nr. 355 (2008-2009) Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2009 St.prp. nr. 67 (2008-2009).

Innstillingene behandles av Stortinget fredag 19. juni. (Lovendringene blir behandlet av Odelstinget 15. juni).

Kommentar:
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Trondheim kommune
Kontaktpersoner:
Kjell Inge Stellander

Tlf.: 91672882
Bjørn Øyvind Engh

Tlf.: 73866277
Arild Egge

Tlf.: 74111277
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no